BPH S.A.

 

Bank BPH S.A. (także umowy GE Money Bank S.A.)

 

Umowy z BPH S.A (również GE Money Bank S.A) z reguły zawierają szereg niedozwolonych klauzul indeksacyjnych, co skutkuje możliwością unieważnienia umowy kredytowej lub usunięcia z niej niedozwolonych klauzul. Jeżeli jesteście Państwo stronami takiej umowy, bardzo prawdopodobnym jest, że zawiera ona niedozwolone klauzule.

 

SKĄD BĘDĘ WIEDZIAŁ CZY MOJA UMOWA Z BPH S.A. ZAWIERA KLAUZULE NIEDOZWOLONE?

 

Wystarczy przejrzeć treść Umowy oraz Regulaminu i poszukać w nich postanowień zbliżonych swoją treścią do poniższych. Mogą Państwo zlecić też sprawdzenie umowy specjalistom kontaktując się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub na adres e-mail.

 

Przykładowe klauzule zawarte w umowach z BPH S.A wyglądają następująco:

 

1. W dniu wypłaty saldo jest wyrażane w walucie do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., opisanej szczegółowo w § 17, następnie saldo walutowe przeliczane jest dziennie na złote polskie według kursu sprzedaży waluty do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., opisanej szczegółowo w § 17.

 

2.Wypłata wskazanej we Wniosku o Wypłatę kwoty Kredytu będzie dokonana przelewem na wskazany w tym wniosku rachunek bankowy prowadzony w banku krajowym. Za prawidłowe wskazanie tego rachunku bankowego odpowiedzialność ponosi wyłącznie Kredytobiorca. Dzień dokonania takiego przelewu będzie uważany za dzień wypłaty wykorzystanego Kredytu. Każdorazowo wypłacona kwota złotych polskich, zostanie przeliczona na walutę do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank.

 

3.Rozliczenie każdej wpłaty dokonanej przez Kredytobiorcę, będzie następować z datą wpływu środków do Banku, według kursu sprzedaży waluty do której jest indeksowany Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., obowiązującego w dniu wpływu środków do Banku.

  

GDZIE JESZCZE MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ NIEDOZWOLONE KLAUZULE?

 

Klauzule niedozwolone często nie znajdowały się jedynie w umowie kredytowej, a można je było znaleźć również w Regulaminie lub Ogólnych Warunkach Umowy. Zgodnie z przepisami Bank powinien zapewnić Państwu możliwość zapoznania się z regulaminem najpóźniej przy podpisaniu umowy. Często zdarzało się, że pracownik banku (lub firmy współpracującej) kładł przez Państwem kilkadziesiąt stron do podpisania i nie było nawet fizycznej możliwości, żeby zapoznać się z treścią dokumentów. Powszechną praktyką był również brak możliwości negocjacji postanowień umownych (oprócz oprocentowania i wysokości kredytu) czy też brak przedstawienia rzetelnej i zrozumiałej informacji o ryzyku związanym z Umową.

 

CZY SĄ JESZCZE INNE KLAUZULE, NA KTÓRE TRZEBA ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

 

Klauzule przedstawione powyżej nie stanowią wyczerpującego katalogu. Bank zawierał
w umowach również niedozwolone klauzule dotyczące zasad przewalutowania kredytu, przewalutowania kwoty należnej prowizji oraz bardzo często pobierał tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

 

Jeżeli sam nie potrafisz odnaleźć klauzul niedozwolonych, a czytanie Umowy lub Regulaminu jest dla Ciebie męczące i niezrozumiałe – skontaktuj się z nami, a chętnie Ci pomożemy.

 

UOKiK PROWADZIŁ POSTĘPOWANIE PRZECIWKO BANKOWI BPH S.A.

 

Postępowanie przeciwko bankowi prowadził również Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w wyniku którego zacytowana poniżej klauzula umowna stosowana przez bank została wpisana do Rejestru Klauzul Niedozwolonych pod numerem 5622.

 

„Kredytobiorca zobowiązuje się dokonywać spłaty kredytu, w wysokościach i terminach podanych w Złączniku nr 1 do Umowy – kalendarzu spłat na rachunek Banku nr : 38 1710 0007 0000 0098 8086 7103 (decyduje data wpływu na rachunek Banku), które będzie zaliczane w następującej kolejności: należne opłaty i prowizje, odsetku umowne, kapitał kredytu i odsetki karne. Kwoty wskazane w kalendarzu spłat podane są w walucie kredytu. Spłaty dokonywane będą przez Kredytobiorcę w złotych, po uprzednim przeliczeniu spłaty wg kursu GE Money Banku S. A. (kursu Banku). Kurs Banku jest to średni kurs złotego w stosunku do waluty kredytu opublikowany w danym dniu w prasie przez NBP, powiększony o zmienną marżę kursową Banku, która w dniu udzielenia kredytu wynosi 0.06. Marża kursowa może ulegać zmianom i jest uzależniona od rozpiętości kursów i sprzedaży waluty kredytu na rynku walutowym.” (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2012 r., ygn.. akt XVII AmC 5344/11).”

 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w toczących się przeciwko Raiffeisen postępowaniach sądowych składał wielokrotnie tzw. stanowisko Prezesa UOKiK zawierające istotny pogląd dla sprawy. Ingerencja Prezesa UOKiK następuje w przypadkach, kiedy przemawia za tym interes publiczny, a sprawa dotyczy ochrony konsumentów.  W każdym przypadku Prezes UOKiK stał na stanowisku, że postanowienia umowne wskazywane w dokumencie są abuzywne i nie wiążą konsumentów z mocy prawa i od początku (od zawarcia umowy).


Fakt, że Państwa umowa zawiera zacytowaną klauzulę (lub podobną, tożsamą treściowo) powinien znacznie pomóc w sporze z bankiem.


Umowy zawierane przez bank były ponadto przedmiotem wielokrotnej kontroli ze strony sądów. Znane są bardzo liczne wyroki unieważniające umowy, czy usuwające z nich klauzule indeksacyjne, stwierdzające, że warunki zaproponowane przez bank były nieuczciwe.

Skontaktuj się z nami