Specjalizacje

Codziennie pracujemy nad tym, aby zapewnić naszym Klientom profesjonalną i rzetelną pomoc prawną. Nasz Zespół tworzą doświadczeni i wykwalifikowani adwokaci i radcowie prawni, którzy specjalizują się w wielu dziedzinach prawa wymienionych poniżej. W przeważającej ilości Kancelaria oferuje pomoc w sprawach związanych z kredytami waloryzowanymi do walut obcych. Nasi specjaliści pomagają w uzyskaniu stwierdzenia nieważności umów “frankowych” i przywrócić równowagę zachwianą przez banki poprzez zawieranie nieuczciwych umów.
Kancelaria specjalizuje się także w prawie handlowym, oferując pomoc w sprawach związanych z działalnością gospodarczą, w tym w sprawach dotyczących umów handlowych, windykacji i ochrony dóbr osobistych. Pomagamy także w sprawach cywilnych, w tym w sprawach o odszkodowania, spadki, nieruchomości, a także w sprawach karnych.
Gwarantujemy rzetelną obsługę oraz pełne zaangażowanie w każdą sprawę.

Kredyty powiązane z CHF

Kancelaria specjalizuje się w działaniach związanych z unieważnianiem umów waloryzowanych do CHF i innych walut. Pomagamy uzyskać Klientom zwrot wpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych za cały okres kredytowania. Przeprowadzamy sprawną analizę dokumentacji i przygotowujemy pozwy niezbędne do unieważnienia umowy w postępowaniu sądowym. Posiadamy wiedzę i kilkuletnie doświadczenie potrzebne do skutecznego reprezentowania Klientów w sądzie w sprawach związanych z unieważnieniem umów indeksowanych do CHF. Działamy zawsze w celu ochrony praw i interesów Klientów oraz uzyskania sprawiedliwego rozwiązania dla nich.

Prawo cywilne

 • Prawo umów: zasady zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych, takich jak umowy kupna-sprzedaży, darowizny, najmu itp.
 • Prawo własności: prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości, w tym prawa do użytkowania, zbywania i dziedziczenia nieruchomości.
 • Prawo spadkowe: kwestie związane ze spadkami, w tym zasady dziedziczenia i zachowku.
 • Prawo rodzinne: kwestie związane z rodziną, w tym małżeństwo, rozwód, alimenty, opiekę nad dziećmi itp.
 • Prawo ochrony dóbr osobistych: wizerunek, nazwisko, dobre imię itp
 • Prawo zobowiązań: zasady odpowiedzialności cywilnej i kompensacji szkód.
 • Prawo nieruchomości: kwestie związane z nieruchomościami, w tym ustanawianie prawa własności i użytkowania wieczystego.

Prawo karne

Kancelaria w obszarze prawa karnego, oferuje kompleksowe wsparcie i profesjonalną reprezentację w różnorodnych sprawach związanych z przestępczością oraz procesami sądowymi. Nasza praktyka obejmuje następujące obszary prawa karnego:

 

 • Reprezentacja na etapie śledztwa: Gwarantujemynaszym klientom profesjonalne wsparcie i reprezentację na każdym etapie postępowania karnego, począwszy od etapu śledztwa. Naszym celem jest zapewnienie klientom zrozumienia zarzutów oraz udzielenie niezbędnych porad prawnych, aby mogli świadomie uczestniczyć w procesie sądowym.
 • Przygotowanie obrony: Dokładnie analizujemy wszystkie dostępne dowody i dokumentację związane z postępowaniem karnym, aby opracować skuteczną strategię obrony. Wspólnie z klientem tworzymy plan działania, który ma na celu osiągnięcie najlepszych możliwych rezultatów w danej sprawie.
 • Reprezentacja przed sądem: Reprezentujemynaszych klientów na wszystkich posiedzeniach sądowych, prezentując ich stanowisko i podejmując wszelkie działania mające na celu ochronę ich praw i interesów w sposób skuteczny i zdecydowany.
 • Negocjacje i mediacje: Jeśli istnieje możliwość wypracowania rozwiązania pozasądowego, aktywnie uczestniczymy w negocjacjach i mediacjach, dążąc do osiągnięcia porozumienia z drugą stroną. Naszym celem jest rozwiązanie konfliktu w sposób korzystny dla klienta, minimalizując jego ryzyko i koszty związane z długotrwałym procesem sądowym.
 • Apelacje i środki odwoławcze: W przypadku niekorzystnego wyroku sądowego podejmujemy wszelkie działania mające na celu odwołanie się od decyzji sądu. Przygotowujemy apelacje oraz inne środki odwoławcze, dążąc do uzyskania rewizji wyroku lub nawet uniewinnienia klienta w kolejnym etapie procesu sądowego. Nasza determinacja w obronie praw klienta nie kończy się na wydaniu wyroku pierwszej instancji, lecz obejmuje również wszelkie działania w ramach kolejnych instancji sądowych.

Prawo rodzinne

Kancelaria w obszarze prawa rodzinnego, oferuje kompleksowe wsparcie i profesjonalną reprezentację w różnorodnych sprawach związanych z życiem rodzinny i relacjami osobistymi. Nasza praktyka obejmuje następujące obszary prawa rodzinnego:

 

 • Rozwody i separacje: Oferujemy pomoc w procesie rozwoju i separacji, doradzając naszym klientom w kwestiach związanych z podziałem majątku, ustaleniem alimentów, opieką nad dziećmi oraz innymi kwestiami związanymi z rozstaniem.
 • Sprawy o ustalenie i zmianę alimentów: Zapewniamy wsparcie prawnicze w sprawach dotyczących ustalania, modyfikacji oraz egzekucji zobowiązań alimentacyjnych, dbając o interesy naszych klientów i ich rodzin.
 • Opieka nad dziećmi: Pomagamy naszym klientom w kwestiach związanych z ustaleniem opieki nad dziećmi w przypadku rozwodów, separacji oraz w sprawach dotyczących nadzoru nad dziećmi i wyznaczania miejsca zamieszkania.
 • Adopcje i porozumienia rodzinne: Świadczymy usługi prawne związane z adopcją, a także pomagamy w negocjacjach i sporządzaniu porozumień rodzinnych w celu uregulowania spraw związanych z wychowaniem dzieci, wspólnym majątkiem i innymi kwestiami osobistymi.
 • Problematyka przemocy domowej: Udzielamy pomocy osobom dotkniętym przemocą domową, zapewniając wsparcie prawne w zakresie otrzymania nakazów ochronnych oraz podejmowania działań prawnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony interesów naszych klientów.

Prawo administracyjne

Kancelaria w obszarze prawa administracyjnego, oferuje kompleksowe wsparcie i profesjonalną reprezentację w różnorodnych sprawach związanych z działalnością administracji publicznej oraz stosunkami pomiędzy organami administracyjnymi a obywatelami. Nasza praktyka obejmuje następujące obszary prawa administracyjnego:

 

 • Sporządzanie i ocena dokumentów administracyjnych: Zapewniamy pomoc w sporządzaniu i ocenie dokumentów administracyjnych, takich jak pisma urzędowe, wnioski, czy odwołania, dbając o zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa administracyjnego.
 • Reprezentacja przed organami administracji publicznej: Udzielamy wsparcia prawnego klientom w kontakcie z organami administracji publicznej, reprezentując ich interesy w sprawach związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych, uzyskiwaniem zezwoleń, czy interpretacją przepisów prawa.
 • Odwołania od decyzji administracyjnych: Podejmujemy działania mające na celu odwołanie się od niekorzystnych decyzji administracyjnych poprzez przygotowanie odwołań, skarg, czy wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, dążąc do uzyskania zmiany lub uchylenia decyzji na korzyść klienta.
 • Sporządzenie skarg do sądu administracyjnego: W przypadku naruszenia praw klienta przez organ administracji publicznej, opracowujemy skargi do sądu administracyjnego, reprezentując klienta w procesie sądowym i dążąc do ochrony jego praw i interesów.
 • Doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego: Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne w sprawach związanych z prawem administracyjnym, odpowiadając na pytania dotyczące przepisów, procedur administracyjnych oraz reprezentując klientów w negocjacjach z organami administracji publicznej.

Prawo nieruchomości

Kancelaria w obszarze prawa nieruchomości, oferuje kompleksowe wsparcie i profesjonalną reprezentację w różnorodnych sprawach związanych z transakcjami nieruchomościowymi, sporami dotyczącymi praw własności oraz wszelkimi kwestiami związanymi z nieruchomościami. Nasza praktyka obejmuje następujące obszary prawa nieruchomości:

 

 • Transakcje nieruchomościowe: Zapewniamy pomoc prawną w zakresie sprzedaży, kupna, wynajmu oraz dzierżawy nieruchomości, pomagając klientom w negocjacjach warunków umów, analizie dokumentów oraz przygotowaniu niezbędnych formalności prawnych.
 • Ustanawianie prawa własności: Świadczymy usługi w zakresie ustanawiania prawa własności nieruchomości, w tym sporządzanie umów przedwstępnych oraz przeprowadzanie procedur związanych z rejestracją nieruchomości w odpowiednich rejestrach.
 • Rozwiązywanie sporów dotyczących nieruchomości: Reprezentujemy klientów w sporach dotyczących praw własności, granic nieruchomości, ewentualnych wad prawnych, czy też roszczeń związanych z użytkowaniem nieruchomości.
 • Doradztwo prawno-inwestycyjne: Udzielamy wsparcia prawnego inwestorom oraz deweloperom w zakresie planowania inwestycji nieruchomościowych, uzyskiwania pozwoleń budowlanych, czy też zabezpieczania inwestycji przed ewentualnym ryzykiem prawno-finansowym.

Prawo handlowe

Kancelaria w obszarze prawa handlowego, oferuje kompleksowe wsparcie i profesjonalną reprezentację w różnorodnych sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz stosunkami handlowymi. Nasza praktyka obejmuje następujące obszary prawa handlowego:

 

 • Zakładanie i rejestracja spółek: Zapewniamy pomoc w zakładaniu i rejestracji różnego rodzaju spółek handlowych, w tym spółek osobowych, kapitałowych, czy jawnych, dbając o zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa handlowego.
 • Opracowywanie umów handlowych: Udzielamy wsparcia prawnego w sporządzaniu oraz analizie umów handlowych, takich jak umowy kupna-sprzedaży, umowy o współpracy handlowej, umowy agencyjne, czy umowy franchisingowe, dbając o ochronę interesów naszych klientów.
 • Reprezentacja w sporach handlowych: Reprezentujemy klientów w sporach handlowych przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi, dążąc do osiągnięcia korzystnego rozstrzygnięcia sporu, minimalizując ryzyko i koszty związane z procesem sądowym.
 • Doradztwo w zakresie prawa konkurencji: Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne w sprawach związanych z prawem konkurencji, odpowiadając na pytania dotyczące przepisów antymonopolowych, nadużycia pozycji dominującej, czy ochrony własności intelektualnej.
 • Zajęcia egzekucyjne i postępowanie upadłościowe: Pomagamy naszym klientom w egzekwowaniu roszczeń oraz prowadzimy postępowania upadłościowe, reprezentując ich interesy w kontaktach z wierzycielami oraz organami sądowymi.

Prawo prasowe

Kancelaria w obszarze prawa prasowego, oferuje kompleksowe wsparcie i profesjonalną reprezentację w różnorodnych sprawach związanych z publikacją treści prasowych oraz ochroną praw dziennikarzy i wydawców prasy. Nasza praktyka obejmuje następujące obszary prawa prasowego:

 

 • Doradztwo w zakresie prawa prasowego: Udzielamy wsparcia prawnego wydawcom prasy, redaktorom, dziennikarzom oraz innym podmiotom z branży medialnej w kwestiach związanych z przepisami prawa prasowego, takimi jak odpowiedzialność prasowa, ochrona dóbr osobistych, czy swoboda prasy.
 • Ochrona praw autorskich: Zapewniamy pomoc w zakresie ochrony praw autorskich do treści publikowanych w prasie, pomagając w dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich oraz sporządzaniu umów licencyjnych i umów o przeniesienie praw autorskich.
 • Zajęcia egzekucyjne w sprawach prasowych: Reprezentujemy klientów w sprawach dotyczących naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych poprzez publikacje prasowe, prowadząc zajęcia egzekucyjne i dążąc do uzyskania zadośćuczynienia lub naprawienia szkody.
 • Sporządzanie umów prasowych: Pomagamy w sporządzaniu umów między wydawcami, a autorami tekstów prasowych, umów z redaktorami oraz umów reklamowych z podmiotami zamawiającymi reklamy prasowe.
 • Reprezentacja przed organami regulacyjnymi: Reprezentujemy klientów przed organami regulacyjnymi, takimi jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, czy Krajowa Rada ds. Radiofonii i Telewizji, w sprawach dotyczących uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności prasowej oraz w postępowaniach administracyjnych dotyczących naruszenia przepisów prawa prasowego.

4 proste kroki do współpracy z nami:

1. Nawiązujesz z nami kontakt

2. Spotkanie/rozmowa

Spotykamy się w Kancelarii lub podejmujemy kontakt tleofoniczny/online. Podczas spotkania zapoznamy się ze sprawą odpowiemy na pytania. Jeżeli będziemy w stanie podjąć czynności od razu - np. udzielić porady prawnej - podejmiemy je od razu. Jeżeli przekażesz nam dokumentację do analizy lub problem będzie skomplikowany przejdziemy do kolejnego etapu współpracy.

3. Analiza sprawy

Nasz Zespół dokona szczegółowej analizy przekazanej dokumentacji.Przdstawimy wyniki analizy wrzą ze wskazaniem potencjalnych rozwiązań.

4. Decyzja

Po podjęciu decyzji oddajesz sprawę w ręce profesjonalistów i rozpoczynamy współpracę zmierzającą do pozytywnego rozwiązania Twojej sprawy.