Deutche Bank Polska S.A.

 

Deutche Bank Polska S.A.

 

Umowy tego banku z reguły zawierają szereg niedozwolonych klauzul, co skutkuje możliwością unieważnienia Państwa umowy kredytowej lub usunięcia z niej niedozwolonych klauzul. Bank udzielał sporej ilości kredytów denominowanych w latach 2006-2009. Jeżeli jesteście Państwo stronami takiej umowy, bardzo prawdopodobnym jest, że zawiera ona niedozwolone klauzule.

 

SKĄD BĘDĘ WIEDZIAŁ CZY MOJA UMOWA Z DEUTSCHE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ZAWIERA KLAUZULE NIEDOZWOLONE?

 

Wystarczy przejrzeć treść Umowy lub Regulaminu i poszukać w nich postanowień zbliżonych swoją treścią do poniższych. Mogą Państwo zlecić też sprawdzenie nam kontaktując się z nami za pomocą formularza kontaktowego) lub na adres e-mail.

 

Przykładowe klauzule zawarte w umowach Deutsche Banku wyglądają następująco:

 

SKĄD BĘDĘ WIEDZIAŁ CZY MOJA UMOWA Z MILLENIUM S.A. ZAWIERA KLAUZULE NIEDOZWOLONE?

 

Wystarczy przejrzeć treść Umowy lub Regulaminu i poszukać w nich postanowień zbliżonych swoją treścią do poniższych. Mogą Państwo zlecić też sprawdzenie nam kontaktujące się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub na adres e-mail.

 

Przykładowe klauzule zawarte w umowach Millenium S.A. wyglądają następująco:

1. „Spłata Kredytu wraz z Oprocentowaniem Kredytu i innymi należnościami Banku powstałymi w związku z zawarciem Umowy Kredytu następuje poprzez obciążenie, w Dacie Wymagalności, Rachunku Bieżącego kwotą Raty i innych należności oraz poprzez przelew tych środków na Rachunek Bieżącej Obsługi Kredytu. W przypadku Kredytu walutowego należności Banku, wyrażone w walucie Kredytu, Bank pobiera poprzez obciążanie Rachunku Bieżącego kwotą w złotych, stanowiącą ich równowartość. Równowartość kwoty w złotych ustala się według kursu sprzedaży waluty obcej, obowiązującego w Banku na podstawie Tabeli Kursów, na dwa Dni Robocze przed Datą Wymagalności każdej należności Banku (…)”;

 

2. „Wcześniejsza spłata Kredytu walutowego winna zostać dokonana w złotych, wówczas wpłacona kwota zostanie przeliczona na walutę Kredytu przy zastosowaniu kursu sprzedaży waluty Kredytu obowiązującego w Banku na podstawie Tabeli Kursów, w Dacie Spłaty. Za zgodą Banku wcześniejsza spłata Kredytu walutowego może zostać dokonana w walucie Kredytu lub innej walucie obcej niż waluta Kredytu – w takim przypadku wpłacona kwota zostanie przeliczona na złote po kursi kupna tej waluty, a następnie na walutę Kredytu po kursie sprzedaży, przy zastosowaniu kursów obowiązujących w Banku w Dacie Spłaty na podstawie Tabeli Kursów.”;

 
 CO ZROBIĆ JEŻELI NIE MAM REGULAMINU?
 

Klauzule niedozwolone nie znajdują się jedynie w umowie kredytowej. Często można znaleźć je również w Regulaminie. Proszę się nie martwić w przypadku jego braku. Możliwym jest zawnioskowanie do banku o wydanie jego kopii. Zgodnie z przepisami powinniście Państwo zapoznać się z regulaminem najpóźniej przy podpisaniu umowy.

 

CZY SĄ JESZCZE INNE KLAUZULE, NA KTÓRE TRZEBA ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

 

Klauzule przedstawione powyżej nie stanowią wyczerpującego katalogu. Bank zawierał w umowach również niedozwolone klauzule dotyczące zasad przewalutowania kredytu, przewalutowania kwoty należnej prowizji oraz bardzo często pobierał tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

 

Jeżeli sam nie potrafisz odnaleźć klauzul, a czytanie Umowy lub Regulaminu jest dla Ciebie męczące i niezrozumiałe – skontaktuj się z nami, a chętnie Ci pomożemy.

 

Umowy zawierane przez bank były ponadto przedmiotem wielokrotnej kontroli ze strony sądów. Znane są bardzo liczne wyroki unieważniające umowy, czy usuwające z nich klauzule indeksacyjne, stwierdzające, że warunki zaproponowane przez bank były nieuczciwe.

Skontaktuj się z nami