mBank S.A.

 

mBANK S.A.

 

Umowy z mBank S.A. (także BRE Bank S.A. lub Multibank) z reguły zawierają szereg niedozwolonych klauzul indeksacyjnych, co skutkuje możliwością unieważnienia umowy kredytowej lub usunięcia z niej niedozwolonych klauzulmBank S.A. w tytule zawieranych umów stosował często formułę „waloryzowany kursem CHF”, szczególnie w umowach o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” lub „Multiplan”. Jeżeli jesteście Państwo stronami takiej umowy, bardzo prawdopodobnym jest, że zawiera ona niedozwolone klauzule.

 

 

SKĄD BĘDĘ WIEDZIAŁ CZY MOJA UMOWA Z mBANK S.A. ZAWIERA KLAUZULE NIEDOZWOLONE?

 

Wystarczy przejrzeć treść Umowy i poszukać w niej postanowień zbliżonych swoją treścią do poniższych. Mogą Państwo zlecić też sprawdzenie umowy specjalistom kontaktując się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub na adres e-mail.

 

Przykładowe klauzule zawarte w umowach z mBANK S.A. wyglądają następująco:

  1. “Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.”

 

  1. „mBank udziela Kredytobiorcy, na Jego wniosek, Kredytu hipotecznego przeznaczonego na cel określony w § 1 ust. 1, zwanego dalej Kredytem, w kwocie określonej w § 1 ust. 2, waloryzowanego kursem kupna waluty CHF wg tabeli kursowej BRE Banku S.A. Kwota Kredytu wyrażona w CHF walucie jest określona na podstawie kursu kupna waluty CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Kredytu.

 

  1. „Wcześniejsza splata całości Kredytu lub raty kapitałowo-odsetkowej a także splata przekraczająca wysokość raty powoduje, że kwota spłaty jest przeliczana po kursie sprzedaży CHF, z tabeli kursowej BRE Banku S.A., obowiązującym na dzień i godzinę spłaty”;

GDZIE JESZCZE MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ NIEDOZWOLONE KLAUZULE?

 

Klauzule niedozwolone często nie znajdowały się jedynie w umowie kredytowej, a można je było znaleźć również w Regulaminie lub Ogólnych Warunkach Umowy. Zgodnie z przepisami Bank powinien zapewnić Państwu możliwość zapoznania się z regulaminem najpóźniej przy podpisaniu umowy. Często zdarzało się, że pracownik banku (lub firmy współpracującej) kładł przez Państwem kilkadziesiąt stron do podpisania i nie było nawet fizycznej możliwości, żeby zapoznać się z treścią dokumentów. Powszechną praktyką był również brak możliwości negocjacji postanowień umownych (oprócz oprocentowania i wysokości kredytu) czy też brak przedstawienia rzetelnej i zrozumiałej informacji o ryzyku związanym z Umową.

 

CZY SĄ JESZCZE INNE KLAUZULE, NA KTÓRE TRZEBA ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

 

Klauzule przedstawione powyżej nie stanowią wyczerpującego katalogu. Bank zawierał
w umowach również niedozwolone klauzule dotyczące zasad przewalutowania kredytu, przewalutowania kwoty należnej prowizji oraz bardzo często pobierał tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

 

Jeżeli sam nie potrafisz odnaleźć klauzul niedozwolonych, a czytanie Umowy lub Regulaminu jest dla Ciebie męczące i niezrozumiałe – skontaktuj się z nami, a chętnie Ci pomożemy.

 

UOKiK PROWADZIŁ POSTĘPOWANIE PRZECIWKO BANKOWI mBANK S.A.

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w toczących się przeciwko mBank postępowaniach sądowych składał wielokrotnie tzw. stanowisko Prezesa UOKiK zawierające istotny pogląd dla sprawy. Ingerencja Prezesa UOKiK następuje w przypadkach, kiedy przemawia za tym interes publiczny, a sprawa dotyczy ochrony konsumentów.  W każdym przypadku Prezes UOKiK stał na stanowisku, że postanowienia umowne wskazywane w dokumencie są abuzywne
i nie wiążą konsumentów z mocy prawa i od początku (od zawarcia umowy

 

Dodatkowo bardzo podobna w treści do zacytowanych powyżej klauzula umowna została wpisana do Rejestru Klauzul Niedozwolonych pod numerem 5743:

„Raty kapitałowo-odsetkowe oraz odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej (…), obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50”

 

i również z umów mBanku S.A. pod numerem 4704:

 

 „Stopa procentowa Kredytu może ulegać zmianom w okresie trwania Umowy
w przypadku zmiany, co najmniej jednego z następujących parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego: a) oprocentowania lokat międzybankowych (stawek WIBID/WIBOR), b) rentowności bonów skarbowych, obligacji Skarbu Państwa, c) zmiany stóp procentowych NBP oraz w zakresie wynikającym ze zmiany tych parametrów”.

 
 
 

Fakt, że Państwa umowa zawiera zacytowaną klauzulę (lub podobną, tożsamą treściowo) powinien znacznie pomóc w sporze z bankiem.


Umowy zawierane przez bank były ponadto przedmiotem wielokrotnej kontroli ze strony sądów. Znane są bardzo liczne wyroki unieważniające umowy, czy usuwające z nich klauzule indeksacyjne, stwierdzające, że warunki zaproponowane przez bank były nieuczciwe.

Skontaktuj się z nami