Raiffeisen Bank Polska S.A.

 

RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

 

Umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. (również pod nazwą EFG Eurobank Ergasias S.A lub Polbank EFG) z reguły zawierają szereg niedozwolonych klauzul indeksacyjnych, co skutkuje możliwością unieważnienia umowy kredytowej lub usunięcia z niej niedozwolonych klauzul. Jeżeli jesteście Państwo stronami takiej umowy, bardzo prawdopodobnym jest, że zawiera ona niedozwolone klauzule.

 

Bank Raiffeisen znany z przełomowego wyroku TSUE w sprawie Państwa Dziubak z 3 października 2019 r.

 

Warto wspomnieć, że to właśnie roszczenia wobec banku Raiffeisen wytoczone przez Państwa Dziubak stały się przyczyną do przełomowej sprawy C 260/18, rozstrzygniętej finalnie przez TSUE wyrokiem dnia 3 października 2019 roku. Umowa Państwa Dziubak została finalnie unieważniona. Aktualnie  w sprawach z Bankiem Raiffeisen, sądy podtrzymują argumentację zastosowaną przez TSUE 03.10.2019 r.

 

SKĄD BĘDĘ WIEDZIAŁ CZY MOJA UMOWA Z RAIFFEISEN ZAWIERA KLAUZULE NIEDOZWOLONE?

 

Wystarczy przejrzeć treść Umowy oraz Regulaminu i poszukać w nich postanowień zbliżonych swoją treścią do poniższych. Mogą Państwo zlecić też sprawdzenie umowy specjalistom kontaktując się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub na adres e-mail. Przykładowe klauzule zawarte w umowach z Raiffeisen wyglądają następująco:

 

  1. „kredyt indeksowany do waluty obcej – kredyt, oprocentowany według stopy procentowej, opartej na stopie referencyjnej, dotyczącej waluty innej niż złote, którego wypłata oraz spłata odbywa się w złotych w oparciu o kurs waluty obcej do złotych, według Tabeli”;
  2. „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, stosuje się kurs nie niższy niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty poszczególnych transz. Saldo zadłużenia z tytułu kredytu wyrażone jest w walucie obcej i obliczane jest według kursu stosowanego przy uruchomieniu kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, saldo zadłużenia z tytułu kredytu obliczane jest według kursów stosowanych przy wypłacie poszczególnych transz. Aktualne saldo zadłużenia w walucie kredytu Kredytobiorca otrzymuje listownie na podstawie postanowień § 11”
  3. „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”;
 

GDZIE JESZCZE MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ NIEDOZWOLONE KLAUZULE? 

 

Klauzule niedozwolone często nie znajdowały się jedynie w umowie kredytowej, a można je było znaleźć również w Regulaminie lub Ogólnych Warunkach Umowy. Zgodnie z przepisami Bank powinien zapewnić Państwu możliwość zapoznania się z regulaminem najpóźniej przy podpisaniu umowy. Często zdarzało się, że pracownik banku (lub firmy współpracującej) kładł przez Państwem kilkadziesiąt stron do podpisania i nie było nawet fizycznej możliwości, żeby zapoznać się z treścią dokumentów. Powszechną praktyką był również brak możliwości negocjacji postanowień umownych (oprócz oprocentowania i wysokości kredytu) czy też brak przedstawienia rzetelnej i zrozumiałej informacji o ryzyku związanym z Umową.

 

CZY SĄ JESZCZE INNE KLAUZULE, NA KTÓRE TRZEBA ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

 

Klauzule przedstawione powyżej nie stanowią wyczerpującego katalogu. Bank zawierał
w umowach również niedozwolone klauzule dotyczące zasad przewalutowania kredytu, przewalutowania kwoty należnej prowizji oraz bardzo często pobierał tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

 

Jeżeli sam nie potrafisz odnaleźć klauzul niedozwolonych, a czytanie Umowy lub Regulaminu jest dla Ciebie męczące i niezrozumiałe – skontaktuj się z nami, a chętnie Ci pomożemy.

 

UOKiK PROWADZIŁ POSTĘPOWANIE PRZECIWKO BANKOWI

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w toczących się przeciwko Raiffeisen postępowaniach sądowych składał wielokrotnie tzw. stanowisko Prezesa UOKiK zawierające istotny pogląd dla sprawy. Ingerencja Prezesa UOKiK następuje w przypadkach, kiedy przemawia za tym interes publiczny, a sprawa dotyczy ochrony konsumentów.  W każdym przypadku Prezes UOKiK stał na stanowisku, że postanowienia umowne wskazywane w dokumencie są abuzywne
i nie wiążą konsumentów z mocy prawa i od początku (od zawarcia umowy).

 

Dodatkowo bardzo podobna w treści do zacytowanych powyżej klauzula umowna, co prawda dotycząca umowy banku Millennium została wpisana do Rejestru Klauzul Niedozwolonych pod numerem 3178:

„Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.”


Fakt, że Państwa umowa zawiera zacytowaną klauzulę (lub podobną, tożsamą treściowo) powinien znacznie pomóc w sporze z bankiem.


Umowy zawierane przez bank były ponadto przedmiotem wielokrotnej kontroli ze strony sądów. Znane są bardzo liczne wyroki unieważniające umowy, czy usuwające z nich klauzule indeksacyjne, stwierdzające, że warunki zaproponowane przez bank były nieuczciwe.

Skontaktuj się z nami