Santander Bank Polska

 

BANK MILLENNIUM S.A.

 

 Umowy tego banku z reguły zawierają szereg niedozwolonych klauzul indeksacyjnych, co skutkuje możliwością unieważnienia Państwa umowy kredytowej lub usunięcia z niej niedozwolonych klauzul. Bank Millenium S.A. udzielał sporej ilości kredytów indeksowanych w latach 2006-2009. Jeżeli jesteście Państwo stronami takiej umowy, bardzo prawdopodobnym jest, że zawiera ona niedozwolone klauzule.

 

SKĄD BĘDĘ WIEDZIAŁ CZY MOJA UMOWA Z MILLENIUM S.A. ZAWIERA KLAUZULE NIEDOZWOLONE?

 

Wystarczy przejrzeć treść Umowy lub Regulaminu i poszukać w nich postanowień zbliżonych swoją treścią do poniższych. Mogą Państwo zlecić też sprawdzenie nam kontaktujące się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub na adres e-mail.

 

Przykładowe klauzule zawarte w umowach Millenium S.A. wyglądają następująco:

1. Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy. Po uruchomieniu kredytu lub pierwszej transzy kredytu wypłacanego w transzach Bank wysyła do Kredytobiorcy pismo, informujące o wysokości pierwszej raty kredytu, kwocie kredytu w CHF oraz jego równowartości w PLN zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu/transzy, przy czym zmiany kursów walut w trakcie okresu kredytowania mają wpływ na wysokość kwoty zaciągniętego kredytu oraz raty kapitałowo odsetkowej;

 

2.Uruchomienie kredytu lub transzy nastąpi w terminie wskazanym przez Kredytobiorcę w dyspozycji wypłaty, o ile dyspozycja wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków koniecznych do uruchomienia środków z kredytu, określonych w Umowie i Regulaminie, zostanie złożona na 3 dni robocze, a w przypadku konieczności zlecenia przez Bank kontroli inwestycji na 10 dni roboczych przed planowaną datą uruchomienia środków;

 

3.Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w CHF ustaloną zgodnie z § 2 w złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millennium S.A.”;

 

CO ZROBIĆ JEŻELI NIE MAM REGULAMINU?

 

Klauzule niedozwolone nie znajduję się jedynie w umowie kredytowej. Często można znaleźć je również w Regulaminie. Proszę się nie martwić w przypadku jego braku. Możliwym jest zawnioskowanie do banku o wydanie jego kopii. Zgodnie z przepisami powinniście Państwo zapoznać się z regulaminem przed podpisaniem umowy. Przykłady klazuli niedozwolonych zawarte w regulaminie Millenium S.A. to:

1. „W przypadku kredytu w walucie obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty”

 

2. „W przypadku kredytu w walucie obcej, Bank w następnym dniu po upływie terminu wymagalności kredytu, dokonuje przewalutowania całego wymagalnego zadłużenia na PLN, z zastosowaniem aktualnego kursu sprzedaży dewiz, określonego przez Bank w Tabeli Kursów Walut Obcych. Od wymagalnego kapitału, wyrażonego w PLN Bank nalicza dalsze odsetki w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych”

 

Klauzule przedstawione powyżej nie stanowią wyczerpującego katalogu. Bank zawierał w umowach również niedozwolone klauzule dotyczące zasad przewalutowania kredytu, przewalutowania kwoty należnej prowizji oraz bardzo często pobierał tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

 

Postępowanie przeciwko bankowi prowadził również Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyniku, którego zacytowana poniżej klauzula umowna stosowana przez bank została wpisana do Rejestru Klauzul Niedozwolonych pod numerem 3178.

 

„Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.”

 

Fakt, że Państwa umowa zawiera zacytowaną klauzulę (lub podobną, tożsamą treściowo) powinien znacznie pomóc w sporze z bankiem.

 

Umowy zawierane przez bank były ponadto przedmiotem wielokrotnej kontroli ze strony sądów. Znane są bardzo liczne wyroki unieważniające umowy, czy usuwające z nich klauzule indeksacyjne, stwierdzające, że warunki zaproponowane przez bank były nieuczciwe.

Skontaktuj się z nami