Orzeczenie 260/18 TSUE

Jak działa przedawnienie w przypadku umowy kredytu CHF?

 
 

Przepisy kodeksu cywilnego przewidują pewien okres, po którego upływie nie jest już możliwe dochodzenie roszczenia (dochodzenie roszczenia nie podlega już ochronie prawnej). Dokładne określenie terminów przedawnienia różnych roszczeń zawiera art. 118 kodeksu cywilnego. Instytucja przedawnienia służy więc zmobilizowaniu wierzyciela do tego, aby nie odkładał egzekucji swoich należności w nieskończoność. Po upływie określonego czasu dochodzenie od dłużnika zapłaty nie będzie już po prostu skuteczne. Dłużnik będzie miał możliwość powołania się na okoliczność, że roszczenie o zwrot długu jest przedawnione i w związku z tym nie ma już obowiązku zwrotu długu.

 

Jak działa przedawnienie w przypadku umowy kredytu CHF?

Decydując się na wystąpienie przeciwko bankowi na drogę sądową kredytobiorcy mogą wystąpić albo z roszczeniem o unieważnienie całej umowy albo o usunięcie z umowy niedozwolonych postanowień dotyczących

 

Rozważając podjęcie decyzji o wytoczeniu powództwa sądowego przeciwko bankowi należy wziąć pod uwagę przedawnienie roszczenia.